ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

عنوان نویسنده کلیک ها
فصل اول نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3614
فصل دوم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1918
فصل سوم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2259
فصل چهارم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 2515
فصل پنجم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1797
فصل ششم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3198
فصل هفتم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 3075
فصل هشتم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1565
فصل نهم نوشته شده توسط اتاق اصناف همدان 1542