ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف
همایش تجلیل از کارآفرینان،تولید کنندگان و صادرکنندگان برتر در حوزه ی اصناف