موضوع رعایت فاصله حداقل 100 متری از مراکز آموزشی ،ورزشی ،اماکن فرهنگی و مذهبی و نیز حداقل متراژ 12 متر مربع جهت واحدهای صنفی در رسته خرده فروشی و عمده فروشی تاکیید می گردد.(لازم به ذکر است واحدهایی که در محل کسب فعلی دارای کارت عاملیت شرکت دخانیات ایران قبل 91/4/27 بوده اند از قاعده متراژ مستثنی می باشند)

 

کاهش متراژ رسته صنفی خرده فروشی نوشت افزار از 10 مترمربع به 8 متر مربع