ﻧﻪ ﻣﺮﮒ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ به خاطرش ﺷﺮﺍﻓﺘﺶ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

آیین نامه استخدامی اتحادیه های صنفی شهرستان همدان

موضوع بند (ب) ماده 37 قانون اصلاح قانون نظام صنفی

فصل اول –   كليات و تعاريف

فصل دوم –   شرايط استخدام

فصل سوم –   كميته استخدام

فصل چهارم شروع به خدمت

فصل پنجم حقوق و مزايا

فصل ششم حضور و غياب

فصل هفتم تعطيلات و مرخصي ها

فصل هشتم فوق العاده مأموريت

فصل نهم كمك هزينه ها

فصل دهم پايان خدمت كاركنان

آيين نامه استخدامي

مقدمه

براي جـذب و نگهـداري نيـروي انسـاني مـورد نيـاز و اسـتفاده مطلـوب از اسـتعدادها و قابليـت هـاي آنان و نيل به اهداف سازماني، تهيه، تدوين و اجراي آيين نامه هاي متناسب و شايسته از اولويـت خاصـي .برخوردار است.

اين امر از يك طرف به ايجـاد وحـدت رويـه در اداره امـور پرسـنلي و در نهايـت بـه رفـع پيچيـدگي در نحوه عملكردها منجر خواهـد شـد و از طـرف ديگـر بـا مطلـع شـدن كاركنـان از ضـوابط و مقـررات پرسـنلي حـاكم و جـاري در سـطح شـركت، آنـان را بـراي انطبـاق بـا خواسـته هـاي اتحاديـه و حركـت در جهت تأمين منافع سازماني و فردي راهنمايي خواهد نمود.

در اجراي بند (ب) قانون37 اصلاح قانون نظام صنفي آيـين نامـه اسـتخدامي مجموعـه مقـررات ضوابط و آيين نامه هاي پرسنلي، رهنمودهايي هستند كه نقـش آن كمـك بـه فرآينـد تصـميم گيـري در سطوح مختلف مديريت مي باشد و منجر به وحدت رويه در سطح اتحاديه ها خواهد شد.

فصل اول کلیات و تعاریف

در اين آيين نامه اصلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند.

الفمنظورازاتحاديه دراين آيين نامه اتحاديه صنفي ميباشد

ب منظورازاتاق اصناف دراين آيين نامه هيات رييسه اتاق اصناف شهرستان ميباشد.

ماده 1- اتحادیه

به استناد ماده 21 قانون اصلاح قانون نظام صنفي شخصـيتي حقـوقي اسـت كـه از افـراد يـك يـا چنـد صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابه اند بـراي انجـام دادن وظـايف و مسـئوليت هـاي مقـرر در قـانون نظام صنفي تشكيل ميگردد. در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت هاي شغلي مشـابه يـا همگـن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت قانون نظـام صـنفي مبـادرت بـه تشـكيل اتحاديـه هـا مـي كننـداتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبـت در وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت رسـميت مـي يابـد. اتحاديـه داراي شخصـيت حقـوقي و اسـتقلال مـالي و اداري بـوده و مشـمول قـانون و مقررات نظام صنفي و ساير قوانين و مقررات موضوعه مي باشد.

ماده 2- كاركنان

عبارت است از افرادي كه حسب مستندات موجود، در استخدام اتحاديه مي باشند و حقوق و مزايـاي خود را از اتحاديه دريافت             مي نمايند.

ماده 3-كليه استخدام ها در اتحاديه بر اساس قوانين و مقررات قانون كار خواهد بود.

ماده 4- ماموربه خدمت

كليه كاركنان تابع ماده 4 آيين نامه كه بنابر نياز اتحاديه و موافقت اتـاق اصـناف و يـا رأسـاً تشـخيص اتاق اصناف ( مانند مشاور حقوقي و...) به عنوان مأمور از طرف اتاق اصـناف بـا قـرارداد مـدت دار معـين در اتحاديه ها مشغول به كار شوند و يا از اتحاديه اي به اتحاديه اي ديگر با موافقت اتحاديه و تأييـد اتـاق اصناف منتقل گردند مأمور به خدمت محسوب مي گردند.

ماده 5- حكم استخدامي

عبارت است از دسـتور كتبـي كـه از سـوي مقامـات ذيصـلاح اتحاديـه بـراي انجـام وظـايف محولـه به نام هر يـك از كاركنـان صـادر مـي شـود . حكـم اسـ تخدامي براسـاس مفـاد قـرارداد مـدت دار معـين منعقده تنظيم و درصورت عدم تنظيم حكم، ملاك قرارداد منعقده ميباشد. ضمناً الزامي به صدور حكـم استخدامي با توجه به انعقاد قرارداد نميباشد .

ماده 6 – شغل

عبـارت اسـت از مجموعـه وظـايف و مسـئوليت هـاي مـرتبط ، مسـتمر و مشخصـي كـه بـه موجـب شرح وظايف كاركنان موظف به انجام آن ميباشند .

ماده 7- پست

عبارت است از مجموعه وظايف و مسئوليت هايي كه با توجه به ساختار سازماني و چارت تشـكيلاتي اتحاديه به كاركنان اتحاديه محول ميگردد. ايـن وظـايف و مسـئوليت هـا بـه موجـب حكـم اسـتخدامي به شاغل واگذار مي گردد.

ماده 8 – كميته استخدام

به منظور صلاحيت تخصصي، عمومي، اجتماعي و رفتاري افراد براي اسـتخدام در اتحاديـه كميتـه اي تحــت عنــوان كميتــه اســتخدام تشــكيل خواهــد شــد .در رأس ايــن كميتــه در ســطح شهرســتان نيزدر اتاق اصناف كميسيون جذب آموزش و پژوهش ميباشد. جزييـات ايـن كميتـه در اتحاديـه هـا در فصل سوم ذكر خواهد شد.

ماده 9- تعليق قرارداد كار

با توجه به مقررات قانونی کار خواهد بود .

ماده 10 – انتصاب

عبارت است از واگذاري يكي از مشاغل يا پست هـاي دايـم اتحاديـه بـه يكـي از كاركنـان براسـاس آيين نامه هاي موضوع بند (ب) ماده 37 قانون نظام صنفي .

ماده 11 – ارتقاء

عبـارت اسـت از انتصـاب هـر يـك از كاركنـان بـه پسـتي كـه تـوأم بـا مسـئوليت و يـا حقـوق بيشـتر و يا هر دو باشد.

ماده 12 – انتقال

عبارت است از تغييـر محـل اشـتغال هـر يـك از كارك نـان اتحاديـه بـه سـاير قسـمت هـا، در صـورت ابــراز تمايــل و عــدم نيــاز اتحاديــه بــه خــدمات آنــان بنــا بــ ه تشــخيص ريــيس اتحاديــه و تصــويب هيأت مديره اتحاديه در. صورت مخالفت رييس اتحاديه، هيـات مـديره مجـاز بـه انجـام آن نخواهـد بـود و مراتب از سوي هر يك از اعضاي هيأت مديره و يا ريـيس اتحاديـه بـه اتـاق اصـناف جهـت رسـيدگي و اظهارنظر اعلام ميگردد. اتاق اصناف ظرف مدت 20 روز از تـاريخ دريافـت درخواسـت بـه موضـوع رسيدگي و نسبت به صدور رأي اقدام مينمايد. نظر اتاق اصناف لازم الاجرا و قطعي ميباشد . تبصره: حقوق و مزاياي كاركنان انتقال يافته با رعايت ضوابط اين آيـين نامـه و آيـين نامـه هـاي حقـوق و مزايـاي اتحاديـه پرداخـت خواهـد شـد، مگـر اينكـه توافـق ديگـري بـا كارفرمـاي كاركنـان مـذكور صورت گرفته و به تاييد اتاق اصناف رسيده باشد .

ماده 13 – تغييرجايگاه سازمان

عبارت است از تغيير واحد سازماني هـر يـك از كاركنـان بـا توجـه بـه ضـوابط و دسـتورالعمل هـاي نظام استخدامي اتحاديه ها

ماده 14 – تغييرمحل خدمت

عبارت است از واگذاري شغل يا وظيفه اي معين براي مدت مشخص به يكي از كاركنـان، در خـارج از محل اصلي كار و در ارتباط با خدمات اتحاديه، با پيشنهاد اتحاديه و تاييد اتاق اصناف .

فصل دوم – شرايط استخدام

ماده 15 – احرازشرايط زيربراي داوطلبان استخدام دراتحاديه ضروري است.

1-15- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

-15-2 دارا بودن شرايط آيين نامه هاي استخدامي اتحاديه ها .

-15-3 اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي كشور

. -15-4 داشتن حداقل مدرك تحصيلي طبق شرايط احراز شغل .(قوانين نظام صنفي)

-15-5 داشتن حداقل 18 سال سن تمام براي خانم ها

. -15-6 داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي لازم براي انجام كار موردنظر به تشخيص رييس و تاييد اعضاي هيات مديره .

-15-7 عدم سوء پيشينه و عدم اشتهار به فساد .

-15-8 داشتن برگ خاتمه خدمت وظيفه و يا برگ معافيت دائم معتبر درصورت مشمول بودن قانون نظام وظيفه .

-15-9 موفقيت در مصاحبه استخدامي با تاييد رييس اتحاديه .

10-15- دارا بودن حداقل شرايط احراز تعيين شده براي پست موردنظر

ماده 16- اخذ تأييديه نداشتن ممنوعيت استخدام در اتحاديـه هـا از اتـاق اصـناف براسـاس آيـين نامـه استخدامي اتحاديه هاي صنفي موضوع بند (ب) ماده 37 قانون نظـام صـنفي و مصـوبه كميسـيون نظـارت براصناف شهرستان قبل از استخدام كاركنان به هر عنوان، الزامي اسـت . چنانچـه اتـاق اصـناف شهرسـتان پــس از بررســي نســبت بــه اســتخدام اشــخاص موافقــت ننمايــد نظــر اتــاق اصــناف شهرســتان قطعــي و لازم الاجراست . همچنين اخذ ضمانت از كليه كاركنان با توجه به نوع فعاليت آنهـا در اتحاديـه الزامـي است . نوع سند و چگونگي و ميزان ضمانت مأخوذه به تشخيص هيات مديره اتحاديه مي باشد .

ماده 17 – استخدام كليه كاركنان به هرنحو و عنوان ازقبيل مدت دارمعين،حق الزحمه اي ، مشـاوران... و با پيشنهاد رييس اتحاديه و تصويب هيات مديره صرفاً با رعايت چارت تشكيلاتي مصوب اتحاديه ها متصور است . همچنين اتحاديه ها براساس مصوبه كميسيون نظارت براصناف شهرستان مجاز بـه اسـتخدام مشاور حقوقي نبوده و درصورت نياز، با ارايه درخواست به اتاق اصناف و تاييد                   نياز، مشاور از سوي اتـاق اصناف استخدام و به عنوان مأمور با شرايط اين آيين نامه بـه اتحاديـه معرفـي گرديـده و اتحاديـه حقـوق مشاور را به حساب اتاق اصناف ضمن پرداخت هزينه هاي قانوني از قبيل ماليات و حـق بيمـه ... و مشـاور معرفي شده اقدام و مراتب را كتباً با ارسال گزارش ساعات و روزهاي حضور مشاور در پايان هـر مـاه بـه اتاق اصناف گزارش مي نمايد.

فصل سوم – كميته استخدام

ماده 18- به منظور بررسي صلاحيت نيروي انساني متقاضـي اسـتخدام در اتحاديـه بـه شـرح زيـر اقـدام خواهد نمود:

-18-1 کمیته استخدام با حضور هیئت مدیره اتحادیه تشکیل می شود .

-18-2 حدود و وظايف و اختيارات

بررسي صلاحيت متقاضيان و پيشنهاد استخدام در اتحاديه

ماده 19 –استخدام افرادصرفاًدرچارچوب پستهاي سازماني تعيين شده ميباشد.

هرگونه استخدام خارج از حدود پست هاي تعيين شده و آيين نامه هاي موضوع بند (ب) ماده 37 قانون نظام صنفي و چارت تشكيلاتي مصوب اتحاديه ها ممنوع خواهد بود.

تبصره درصورت نياز به پستهاي جديددرواحدهاي مختلف،اين پستهاپس ازبررسـي وتأييـد توسط هيأت مـديره اتحاديـه بـه اتـاق اصـناف مـنعكس خواهـد شـد و اتـاق اصـناف پـس از بررسـي در كميسيون هاي مربوطه و نهايتاً طرح و تصويب در اجلاسـيه اتـاق اصـناف وفـق بنـد (ب) مـاده 37 قـانون نظام صنفي اقدام لازم معمول و در چارت تشكيلاتي اتحاديه لحاظ خواهد شد.

فصل چهارم شروع به خدمت

ماده 20 –استخدام کارکنان

-20-1 شـروع بـه كـار كليـه كاركنـان دراتحاديـه بـه صـورت قـرارداد كـار بـا مـدت معـين بـه شـرح زير خواهد بود.

الف اولين قرارداداستخدامي با فردبا توجه به پست مورد نظر، يـك تا سـه مـاه بر اساس قوانین قانون کار خواهد بود.

كــه درصــورت ارزيــابي مثبــت عملكــرد فــرد، تمديــد قــرارداد بــا وي بــا موافقــت هیات مدیره بلامانع خواهد بود

ب دومين قرارداداستخدامي بافردبراساس آيين نامه هاي استخدامي به پيشنهاد رييس اتحاديه و تاييـد هيات مديره حداكثر تا پايان سال شمسي زمان استخدام مـي باشـد . انعقـاد قـرارداد بـا وي در سـال هـاي بعدي با موافقت رييس اتحاديه و تصويب هيات مديره با رعايت آيين نامه استخدامي بلامانع مي باشد.

ج درصورت اختلاف نظردرتجديد قراردادكاركنان في مابين رييس اتحاديه و اعضاي هيـأت مـديره مراتب از سوي هر يك از اعضاي هيأت مـديره و يـا ريـيس اتحاديـه بـه اتـاق اصـناف جهـت رسـيدگي و اظهارنظر اعلام ميگردد. اتاق اصناف ظرف مدت 20 روز از تـاريخ دريافـت درخواسـت بـه موضـوع رسيدگي و نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. نظر اتاق اصناف لازم الاجرا و قطعي مي باشد

-20-2 قراردادهاي كار در 4 نسخه تنظيم خواهد شد .

-1 نسخه اول : برای شاغل

2- نسخه دوم : بایگانی در پرونده پرسنلی فرد

-3 نسخه سوم : برای واحد حسابداري

-4 نسخه چهارم : اداره تعاون ،کارو امور اجتماعي محل

ماده 21 –تعليق قرارداد كاركنان

-21-1 موارد تعليق در كليه موارد زير قرارداد كار با كاركنان اتحاديه به صورت تعليق درخواهد آمد.

الف بازداشت شاغل (با توجه به شرایط قانونی و در چهار چوب مقررات قانون کار است.)

ب-مرخصي زايمان                

و تعطيلي اتحاديه به دليل حوادث غيرمترقبه و قوه قهريه

2-21 - آثار تعليق

درمواردي كه قرارداد كاركنان به صورت تعليق درميآيد رعايت شرايط زير الزامي ميباشد

تبصره مزد يا حقوق كاركنان درزمان تعليق به آنان تعلق نخواهدگرفت .

3-21- مدت زمان تعليق جز ء سابقه كار كاركنان منظور نخواهد شد مگر در موارد زير :

الف مرخصي استعلاجي

كليه زمان هاي استفاده از مرخصي استعلاجي با تاييد كميسيو نهاي پزشکي تامين اجتمايي جز سابقه كار كاركنان منظور خواهد شد.

ب توقيف كارگر

در صورتي كه توقيف كارگر ناشي از شكايت اتحاديه و يا اتاق اصـناف بـوده و منتهـي بـه محكوميـت وي نگردد مدت زمان توقيف جز سـابقه كـار وي محسـوب خواهـد شـد . در سـاير مـوارد، در دوره مـذكور حقوق و مزايا به كاركنان تعلق نخواهد گرفت

فصل پنجم حقوق ومزايا

ماده 22 - حقوق و مزاياي اتحاديه مطابق با قانون و مقررات كار و آيين نامه هاي استخدامي و مالي اتحاديـه هـا موضوع بند (ب) ماده 37 قانون نظام صنفي خواهد بود.

فصل ششم – حضوروغياب

ماده 23 – ساعت كار رسمي

ساعت كار پرسنل تابع قانون و مقررات كار و مصوبه كميسيون نظارت براصناف شهرستان مي باشد .

تبصـره : در مـاه مبـارك رمضـان و مـوارد خـاص، سـاعت كـار روزانـه تـابع مقـررات جـاري كشـور و ابلاغيه هاي اتاق اصناف خواهد بود .

ماده 24 –اصول كلي حضوروغياب كاركنان

1-24- جمع ساعات كاركرد كاركنان تمام وقت 44 ساعت در هفته خواهد بود .

2-24- كليه كاركنان اتحاديه موظف بـه رعايـت اوقـات شـروع و خاتمـه كـار روزانـه براسـاس سـاعت تعيين شده كه ساعات كار رسمي است، خواهند بود.

3-24- کليه كاركنان و مديران موظف به ثبت ساعات حضور و غياب به هنگام مراجعه و ترك اتحاديـه ميباشند-

24-4 ملاك حضور و غياب، اطلاعات ثبت شده در سيستم حضور و غياب اتحاديـه وبا تاييـد ريـيس و خزانه دار اتحاديه ميباشد

تبصره: نصب دستگاه حضورو غیاب الزامیست.

5-24 - درصورت عدم ثبت ساعات حضور و غيـاب و عـدم تاييـد مراتـب از سـوي ريـيس و خزانـه دار اتحاديه آن روز غيبت تلقي خواهد شد .

6-24- انجام اضافه كاري درچهارچوب مقررات قانون کار امکان پذیر است.

7-24- مدت زمان انجام فريضـه نمـاز تـا سـقف نـيم سـاعت جـز سـاعات كـار كاركنـان محسوب ميگـردد و ترتيـب چگـونگي آن بـه دليـل جلـوگيري از تعويـق انجـام امـور اتحاديـه با رييس اتحاديه خواهد بود .

فصل هفتم تعطيلات ومرخصي ها

ماده 25 – تعطيلات

1-25- روز جمعه روز تعطيل هفتگي كاركنان اتحاديه با استفاده از مزد خواهد بود .

2-25- تعطيلات هفتگي و تعطيلات رسمي كشور جزء تعطيلات اتحاديه محسوب ميشود .

تبصره : در ماه مبارك رمضان و موارد خاص، ساعت كار روزانه تابع مقررات جـاري كشـور و اطلاعيـه اتاق اصناف تغيير خواهد كرد.

ماده 26 –مرخصي ها

هـدف از اجـراي برنامـه مرخصـي، اعطـاي فرصـت مناسـب بـه كاركنـان اتحاديـه بـراي اسـتراحت پس از يك دوره يا انجام امور ضروري و همچنين استراحت در مواقع بروز بيماري ميباشد

1-26- مرخصي استحقاقي سالانه.

1-1-26- كاركنــان درقبــال يــك ســال خــدمت، حــق اســتفاده از 30 روز مرخصــي بــا احتســاب چهارجمعه و بدون احتساب تعطيلات رسمي برخوردار خواهند شد .

تبصره 1 : در صورت تغيير روزهـا و سـاعات رسـمي كـارکارکنان پاره وقت اتحاديـه، تعـداد روزهـاي مرخصـي بـه تناسـب تعديل مي گردد .

تبصره 2 : کارگر بیش از 9 روز از مرخصی خود را نمی تواند ذخیره کند.

2-1-26- مرخصي كمتر از يك روز كاري جز ء مرخصي ساعتي استحقاقي منظور مي شود .

3-1-26- در صورت اختلاف فی مابین کارگر و اتحادیه برای اخذ مرخصی ملاک اظهار نظر اتاق اصناف خواهد بود .

4-1-26- در پايان قرار داد با تسويه حساب كليه حقوق و مزاياي حين كار و پايان كار كارگر ، مطالبات مربوط به مرخصي استحقاقي استفاده نشده وی نیز تسويه خواهد شود .

5-1-26- هريك از كاركنان اتحاديه ميتواننـد سـالانه، از مرخصـي اسـتحقاقي و بـا اسـتفاده از حقـوق حسب قرارداد منعقده با اتحاديه استفاده نمايد.

شرايط مرخصي هاي مختلف به قرار زير است:

الف - هر فرد شاغل در اتحاديه، براي استفاده از مرخصي استحقاقي،بايد به ميـزان مرخصـي درخواسـتي مرخصي ذخيره داشته باشد.

ب - براي استفاده از مرخصي استحقاقي، بايد فرد متقاضي فرم درخواست مرخصـي را امضـاء و بـه مـدير اجرايي جهت امضاء ارايه نمايد و پس از تاييد توسط مدير اجرايي و بـا قيـد مانـده مرخصـي متقاضـي در رديف مربوطه ، جهت موافقت و تاييد نهايي به رييس تسليم گردد .

ج - مرخصي كه به تاييد رييس یا نائب رئیس نرسيده باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و كسي كه بدون مرخصـي تاييـد شده، به مرخصي برود غايب محسـوب می شودو بايـد معـادل يـك روز برابـر حقـوق و مزايـاي مسـتمر وي، از حقوق ماهانه اش كسر می گردد. مدير اجرايي اتحاديه مسئول حسن اجراي اين آيين نامه است .

د - مستخدمين نبايد بيش از مرخصي كه ذخيره دارند تقاضاي مرخصي نمايند.

ه - كليه اوراق مرخصي استفاده شده بايد در سه نسخه تهيه شده و يك نسخه نزد متقاضي و يـك نسـخه به مدير اجرايي و يك نسخه به حسابداري تحويل گردد .

و - مدير اجرايي و مسئول واحـد حسـا بداري موظفنـد، نسـخ مرخصـي تاييـد شـده را در پرونـده پرسـنلي مستخدم نگهداري كنند

ح - از زماني كه نمونه فرم مرخصي توسط اتاق اصناف تهيه مي گردد استفاده از فرم مرخصي تاييد شـده اتاق اصناف شهرستان براي ارايه مرخصي در كليه اتحاديه ها الزامي است.

ط - رييس اتحاديه مي تواند موافقت با اخذ مرخصي ساعتي را به مدير اجرايي اتحاديه تفويض نمايد.

2-26- مرخصي حج

هر يك از كاركنان اتحاديه حق دارند به منظـور اداي فريضـه حـج واجـب در تمـام طـول خـدمت خـود فقط براي يك نوبت و به مدت يك ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

3-26- مرخصي استعلاجي

1-3-26-مرخصي استعلاجي برعهده اتحاديه 3 روز در سال ميباشد. ساير شـرايط اسـتفاده از مرخصـي استعلاجي تابع قانون و مقررات كار و تامين اجتماعي مي باشد . چنانچه مستخدمي مريض شـود بـه طريـق ممكن بيماري و عدم حضور خود را به اتحاديه اطلاع داده و پس از بهبود، گواهي پزشـكي را كـه عضـو نظام پزشكي كشور باشد مبني بر نياز مستخدم به استراحت به مدير اجرايي تحويل مينمايد. مدير اجرايي مكلف است برگه مرخصي استعلاجي صادر و به ضميمه گواهي پزشك به امضاي رييس رسانده و نسـخ آنرا مطابق مرخصي استحقاقي، توزيع و بايگاني نمايد

4-26- مرخصي زايمان

5-26- مرخصي ضروري

كاركنان اتحاديه در موارد مشروح زير حق استفاده از مرخصي ضروري (عـلاوه بـر مرخصـي اسـتحقاقي سالانه) با استفاده از حقوق را خواهند داشت.

1-5-26- بــه كاركنــان درصــورت ازدواج هــاي دايــم 3روز مرخصــي بــا حقــوق داده خواهد شد .

2-5-26- به كاركناني كه اقوام درجه اول آنان شـامل پـدر، مـادر، فرزنـد و همسـر فـوت نماينـد 3 روز مرخصي با حقوق داده خواهد شد .

تبصره : چنانچه مراسم تدفين و ختم متوفي در شهرستان محل اقامت فـرد نباشـد، عـلا وه بـر مـدت فـوق 2 روز تقويمي               نيز به كاركنان مربوطه مرخصي تعلق خواهدگرفت .

3-5-26- زمــان اســتفاده از مرخصــي ضــروري بلافاصــله و همزمــان پــس از موضــوع مرخصــي بــوده و قابل ذخيره و استفاده در زمان هاي ديگر نمي باشد.

4-5-26-مرخصي تشويقي با تشخيص رييس اتحاديه بلامانع است .

5-5-26- تاييد مقام مجاز براي مرخصي الزامي مي باشد .

6-5-26- موافقت با مرخصي استحقاقي اعم از روزانه و يا ساعتي كاركنان با ريـيس اتحاديـه مـي باشـد .رييس اتحاديه مي تواند اختيارات خود را در اين بند معاونين ويا به مدير اجرايي تفويض نمايد

6-26- مقررات كلي مرخصي ها

1-6-26-تأخير صبحگاهي (با اطلاع قبلي) و خروج هاي شخصي بـين روز و درصـورتي كـه بـا مجـوز مدير واحد مربوطه باشد، به عنوان مرخصي استحقاقي منظور خواهد شد

2-6-26- تــأخير صــبحگاهي حــداكثر تــا 2 ســاعت در مــاه بــوده و از مــدت زمــان كــاركرد ماهيانــه كسر ميگردد(قابل بررسي در كميته انظباتي ميباشد)

فصل هشتم فوق العاده مأموريت

ماده 27 –شرايط ومقررات اين دسـتورالعمل،نـاظربـرانجـام مأموريـت هـاي اداري داخل و خارج از كشور و ايجاد وحدت رويـه بـراي تعيـين هزينـه هـاي ارزي و ريالي متعلقه براي رده هاي مختلف شغلي خواهد بود.

1-27- مأموريت داخل كشور

1-1-27- منظور از مأموريت داخل كشور به مـ واردي اطـلاق مـي گـردد كـه كاركنـان مـأمور بـا حكـم مأموريت و طبق دستور رييس اتحاديه و تأييد اتاق اصناف براي انجام كار معين و يا بـراي مـدت معين حداقل 50 كيلومتر از شهر محل اتحاديه خارج شوند، و يا ناگزير از توقف شبانه در محـل مأموريت باشند، حتي اگر فاصله محل مأموريت تا شهر محل اتحاديه كمتر از 50 كيلومتر باشد .

2-1-27- مأمور پس از دريافت حكم مأموريت مكلف است طبق برنامه اعلام شده عازم مأموريت شـود و پس از خاتمه مأموريت طبق برنامه به اتحاديه بازگردد و طـي مـدت حداکثر یک هفته گـزارش مأموريـت خود را ارايه نمايد.

تبصره : مأمور بايد پس از اتمـام مأموريـت بـا احتسـاب زمـان تـردد، خـود را بـه اتحاديـه معرفـي نمايـد و چنانچه زمان معرفي مأمور خارج از عرف تـردد صـورت گرفتـه باشـد بـه جـزء مـواردي نظيـر لغو پرواز و ابطال بليط غيبت محسوب مي گردد.

3-1-27-به كاركناني كه به مأموريت اعـزام مـي شـوند از تـاريخ حركـت از محـل مأموريـت تـا پايـان تاريخ بازگشت فوق العاده مأموريت روزانه پرداخت خواهـد شـد و نحـوه محاسـبه آن بـه شـرح زير مي باشد :

(   فوق العاده ماموریت روزانه معادل مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر است . )

4-1-27- فوق العاده ماموریت روزانه بـه كاركنـاني كـه از بـدو اسـتخدام مطـابق قـرارداد اوليـه كـار براي انجام فعاليـت خـارج از شـهر محـل كـار يـا رفـت و آمـد بـين شـهري اسـتخدام شـده انـد تعلق نخواهد گرفت.

5-1-27- درصورتي كه كاركنان اتحاديه دوبـار در روز بـه مأموريـت اعـزام شـوند، فقـط حـق اسـتفاده از يك بار فوق العاده مأموريت روزانه را دارنـد . در دوره مأموريـت داخـل كشـور، اضـافه كـار فقط براي روز رفت و روز برگشت با توجه به سـاعت عزيمـت و برگشـت تـا سـقف 10 سـاعت (روز رفت 5 ساعت و روز برگشت 5 ساعت) با تأييد رييس اتحاديه پرداخت مي گردد.

6-1-27- درصورتي كه محل اقامت و غذاي كاركنان در محل مأموريت توسـط اتحاديـه تـأمين نگـردد هزينه محل اقامـت و غـذاي هـر شـبانه روز بـراي كاركنـان مـأمور بنابـه تشـخيص هيـأت مـديره پرداخت خواهد شد.

7-1-27-هزينه اياب و ذهاب از محل اقامت يا محل كار به فرودگاه ها يا ترمينال هاي مسافربري با ارايه مدارك معتبـر و بـا تا ييـد خزانـه دار اتحاديـه قابـل پرداخـت مـي باشـد . اينگونـه هزينـه هـا بايـد در فرم گزارش هزينه مأموريت درج گردد.

8-1-27- کليه هزينه هاي متفرقـه اداري از قبيـل چـاپ و تكثيـر، ايـاب و ذهـاب و عـوارض آزادراه هـا با ارايه اسناد مثبته قابل پرداخت ميباشد .

9-1-27-هزينــه هــاي مربــوط بــه تلفــن شخصــي و ســاير هزينــه هــاي شخصــي بــه غيــر از اقامــت و غذاي كاركنان در طول مأموريت، برعهده مأمور مي باشد .

10-1-27- مبالغ تقريبي هزينه هاي مأموريت به صورت علـي الحسـاب توسـط اتحاديـه طـي يـك فقـره چك دروجه مأمور به مأمورين پرداخت خواهد شد و مأمورين موظف مـي باشـند ظـرف مـدت يك هفته پس از اتمام مأموريت اسناد و مدارك مربوطه را به امور مالي تسـليم و تسـويه حسـاب نماينــد. چنانچــه هزينــه مــذكور كمتــر از مبلــغ دو ميليــون ريــال باشــد از محــل تنخــواه پرداخت خواهد شد. بديهي است پس از انجـام مأموريـت اسـناد مربوطـه جهـت تسـويه حسـاب و ثبت مالي به تنخواه گردان از سوي كاركنان كه مأموريت داشته اند تسليم خواهد شد

11-1-27-به رييس اتحاديه و هيأت مديره و كاركنان همراه با ارايه اسناد مثبته، كليه هزينه هـاي اقامـت و غذاي دوره مأموريت با تاييد اتاق اصناف پرداخت خواهد شد

12-1-27- براي اعـزام بـه مأموريـت و بازگشـت از آن در داخـل كشـور، نـوع وسـيله نقليـه بـا پيشـنهاد رييس اتحاديه و تاييد خزانه دار اتحاديه تعيين خواهد شد .

13-1-27- درصورتي كه اعزام به مأموريت با وسيله نقليه اتحاديه صورت گيرد كليه هزينه هاي اتومبيـل از قبيل سوخت، تعميرات ضروري و نظاير آنها با ارايه اسناد مثبته پرداخت خواهد شد .

14-1-27-درصورتي كه اعزام به مأموريت پس از تاييد رييس و خزانه دار اتحاديه با هواپيمـا، اتوبـوس قطار و ساير وسايط نقليه عمومي انجام گيـرد، ايـن هزينـه درحـدود عـرف بـا ارايـه اسـناد مثبتـه پرداخت خواهد شد. ضمناً در اين خصوص گزارش موضوع و سوابق آن و هزينـه هـاي مربوطـه پس از تاييد هيأت مديره اتحاديه به اتاق اصـناف ارسـال گـردد . اتـاق اصـناف اسـناد را بررسـي و درصـورت تاييـد مراتـب بـه اتحاديـه جهـت درج در سـوابق ابـلاغ و درصـورت عـدم تاييـد و انجام هزينه بـيش از عـرف، اتحاديـه مكلـف بـه جبـران هزينـه هـا از محـل حقـوق و دسـتمزد كاركنـان مربوطـه و يـا حقـوق هيـأت مـديره مـيباشـد. درصـورتي كـه اعضـاي هيـأت مـديره تبرعي فعاليت مينمايند بايد از محل درآمد شخصي نسبت به جبران هزينه ها اقدام نمايند

15-1-27-در مـوارد اضـطراري درصـورتي كـه اتحاديـه قـادر بـه تـأمين وسـيله نقليـه نباشـد و اسـتفاده از وسايط نقليـه عمـومي نيـز ميسـر نگـردد و مـأمور طبـق تشـخيص ريـيس اتحادیه و خزانـه دار با خودروي شخصي خود به مأموريت اعزام شود، بـه منظـور جبـران هزينـه سـوخت، اسـتهلاك و سـاير هزينـه هـا براسـاس جمـع كيلـومتر رفـت و برگشـت فاصـله دورتـرين نقطـه مأموريـت تا محل اصلي كار به ازاي هر كيلومتر براسـاس تعرفـه مصـوب اتحاديـه صـنف آژانـس اتومبيـل كرايه با كسر20درصد به وي پرداخت خواهد شد.

تبصره : به مأموريني كه با وسايل نقليه شخصي خود به مأموريت اعزام مي شوند غير از مـوارد قيـد شـده در بنـد -15- 30-1 ، بابـت تصـادف احتمـالي يـا سـاير هزينـه هـاي مربـوط بـه اتومبيـل مبلغـي پرداخت نخواهد شد.

ماده 28-کمک هزینه های اولاد، مسکن ، ایاب و ذهاب ، خواروبار و سایر موارد قانونی تابع مقررات قانون کار و تامین اجتماعی است.

ماده 29- هديه ازدواج

به كاركنان مجرد اتحاديه درصورت رضايت رييس اتحاديه از كاركرد و به پيشنهاد وي و تاييد هيأت مديره اتحاديه درصورت تأمين بودجه و تحقق موارد زير هديه ازدواج تعلق خواهد گرفت .

الف ازدواج به صورت دايم باشد .

ب - اشتغال كاركنان به صورت قراردادي تمام وقت باشد

ج - حداقل يك سال سابقه كار در اتحاديه را داشته باشد

تبصره : از بابت هدیه ازدواج دائم مبلغی معادل 2برابر آخرین مزد یا مزایای مستمر کارگر به وی تعلق خواهد گرفت .

ماده 30- تقدير از كاركنان بازنشسته و از كارافتادگي كلي بـه منظـور قـدرداني از تـلاش و كوشـش كاركنـان از تـاريخ تصـويب ايـن دسـتورالعمل، بـه افتخـار بازنشستگي نايل ميآيند و يا درحين انجام كار از كارافتاده كلي ميگردند، با تحقـق مـوارد زيـر با پيشنهاد رييس اتحاديه و تصويب هيأت مديره هديه اي تعلق خواهد گرفت.

الف كاركنان حداقل 5 سال قبل ازبازنشستگي دراتحاديه سابقه خدمت داشته باشند

ب - كاركنان داراي عملكرد مطلوب بوده و نمرات ارزيابي عملكرد آنان خوب يا عالي باشد .

1-30- ميزان هديه بازنشستگي و ازكارافتادگي كلي : حداکثر به میزان 2برابر آخرین مزد یا مزایای مستمر کارگر به وی تعلق خواهد گرفت .

تبصره : هر شش ماه يكبار اتحاديـه می تواند بـه عنـوان كمـك هـاي غيرنقـدي مبـالغي را بـه صـورت كارت هديه به كارمندان به پيشنهاد رييس اتحاديه و تصويب هيأت مديره پرداخـت نمايـد، مبلـغ مذكور به تشخيص رييس اتحاديه معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر کارگر خواهد بود.

ماده 31- در ماه مبارك رمضان اتحاديه می تواند بـه پيشـنهاد ريـيس اتحاديـه و تصـويب هيـأت مـديره كمك هاي غيرنقدي (خواروبار) در صورت تأمين اعتبار پرداخت نمايد.

ماده 32- پرداخت هاي غيرنقدي

اتحاديــه پرداخــت هــاي غيرنقــدي تــا ســقف دو دوازدهــم معافيــت ماليــاتي موضــوع مــاده 84 قانون ماليات هاي مستقيم به مناسبت هاي زير پرداخت خواهد نمود. مبلغ مـوردنظر هـر مناسـبت در هر سال ميتواند متفاوت باشـد و حسـب كـاركرد پرسـنل و حسـن انجـام كـار و بـه پيشـنهاد رييس اتحاديه و تصـويب هيـأت مـديره اتحاديـه تعيـين و پرداخـت خواهـد شـد . هيـات مـديره مي تواند تشخيص و پرداخت پرداخت هاي نقدي را به ريـيس اتحاديـه بـا ثبـت در صورتجلسـه هيات مديره تفويض نمايد .

1 -32- هديه روز تولد

2-32- هديه روز تولد حضرت زهرا (س) روز زن

3-32- هديه روز تولد حضرت علي ( ع) روز مرد

4-32- عيد فطر

5-32-دهه فجر

6-32- هديه روز تاسيس اتحاديه

7-32- به عنوان تشويق و ترغيب كاركنان و در قبال حسن انجام كار

8-32- كليه اعياد و مناسبت هاي مذهبي ، فرهنگي و انقلابي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

ماده 33 - شرايط عمومي پرداخت كمك هزينه ها

1-33-پرداخت كمك هزينه هاي موضوع اين آيين نامه در يك يا چند سال، تعهـدي عرفـي يـ ا قـانوني براي اتحاديه ايجاد نمينمايد و اتحاديه ميتواند با توجه به شـرايط مـالي در آن تجديـدنظر كنـد و نسبت به پرداخت و يا عدم پرداخت آن ، اتحاديه مخير است .

2-33- پرسنل در استخدام اتحاديه باشند .

3-33- اتحاديه به منظور رفاه كاركنـان سـاليانه تـا سـقف 2 ميليـون ريـال كمـك هزينـه سـفر در اختيـار كاركنان ميگذارد. هزينه هاي رفاهي حسب مـورد پـس از پيشـنهاد ريـيس اتحاديـه و تصـويب هيأت مديره قابل پرداخت خواهد بود .

4-33- مبالغ مربوط به هر يك از كمك هزينه ها هر سال بـه پيشـنهاد ريـيس اتحاديـه و تصـويب هيـأت مديره قابل تغيير و بازنگري و يا افزايش و كاهش است.

فصل نهم پايان خدمت كاركنان

ماده 34- خدمت كاركنان در اتحاديه به يكي از اشكال زير پايان ميپذيرد .

- استعفاء            

-اتمام مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

- بازنشستگي كارگر

-از كارافتادگي كلي و فوت كارگر

-اعلام عدم نياز يك ماه قبل به كارمند طبق مفاد قرارداد. اتحاديه موظـف اسـت حـداكثر ظـرف 15 روز از پايان خدمت كاركنان به هر عنوان، مراتب را كتبـاً بـا قيـد علـت خاتمـه كـار و رضـايت يـا عـدم رضايتمندي از كاركرد كاركنان به اتاق اصناف اعلام نمايد

1-34- استفاء در چهار چوب قانون کار می باشد.

2-34- بازخريــد ســنوات خــدمت كاركنــان مســتعفي طبق مقررات قانون کار می باشد.

3-34- اتمام قرارداد

كليه قراردادهاي فی ما بین یا منعقده تا زمان قيد شده در قرارداد معتبر می باشد.

1-3-34- چنانچه قطع رابطه قبل از اتمام دوران آزمايشي و از ناحيـه اتحاديـه باشـد، حقـوق تمـام مـدت دوران آزمايشي توسط اتحاديه به فرد پرداخت خواهد شد .

2-3-34- چنانچـه قطـع رابطـه قبـل از اتمـام دوران آزمايشـي و از ناحيـه كاركنـان باشـد، فـرد مسـتحق دريافت حقوق ايام كاركرد خواهد بود.

4-34- بازنشستگي

درصورتي كه كاركنان اتحاديه براساس قانون تأمين اجتماعي يا مقررات ساير صندوق هـاي بازنشسـتگي بازنشســته شــناخته شــوند سنوات خدمت آنان مطابق قانون کار پرداخت خواهد شد .

5-34-از كارافتادگي كلي و فوت

در صورت از کار افتادگی کلی و فوت کارگر مزایای پایان کار (سنوات) بدوی وخانواده وی مطابق قانون کار قابل پرداخت خواهد بود .

6-34- اخراج کارگر

- اخراج کارگراز اتحادیه با توجه به قصور آنها در انجام وظایف محوله و طبق مقررات مندرج در آیین نامه انضباط کار و با رعایت مفاد قانون کار امکان پذیر خواهد بود. در ايـن صـورت سـنوات خـدمت كاركنـان بـه ازاي هـر سـال خـدمت يـك مـاه محاسـبه و بازخريـد خواهـد شـد .

تذكر قصور و يا تخطـي در انجـام كـار در طـول يـك سـال و تكـرار قصـور در مرحلـه چهـارم كارمنـد اخراج خواهد شد.

7-34- مشكلات اتحاديه

در صورت ادغام و يا تجزيه اتحاديه ادامه فعالیت کارکنان و کارگاه مطابق قانون و مقررات مربوطه خواهد بود.

8-34- مقررات كلي پايان خدمت

1-8-34- درصورت خاتمه خدمت كاركنان كليه مطالبات آنان اعم از حقوق، مزايا، مرخصي، بازخريـد سنوات خدمت و ساير موارد پيش بينـي شـده در دسـتورالعمل هـاي اتحاديـه، پـس از كسـر بـدهي هـاي احتمـالي فـرد بـه صـورت يكجـا بـه وي و درصـورت فـوت كاركنـان بـه ور اث قـانوني آنـان بـا ارايـه گواهي انحصار وراثت به نسبت وراث پرداخت ميگردد .

2-8-34-درصورت حذف بعضي از فعاليت ها و يا تغييـر در ماهيـت اتحاديـه و عـدم توانـايي كاركنـان در انجام وظايف تغيير يافته اتحاديه ميتواند كاركنان خود را با توافق بـا آنـان بازخريـد نمايـد . بازخريـد سنوات خدمت اين گونه كاركنان با توافق با آنان و تصويب هيات مديره انجام خواهد گرفت.

ماده 35 - ساير

1-35-ساير موارد و اصطلاحاتي كه در ايـن آيـين نامـه ذكـري از آنهـا بـه ميـان نيامـده و يـا تعريفـي از آنهــا نشــده داراي همــان معــاني و مفــاهيمي اســت كــه معمــولاً در عــرف قــوانين و مقــررات جاري كار استفاده ميشود. همچنين در صورت سكوت و يا عدم لحاظ مواردي در اين آيين نامه مـلاك قانون و مقررات كار و تامين اجتماعي و نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه مي باشد.

2-35-در اين آيين نامه اختيارات رييس در غياب وي به عهده نايب رييس اول و در غياب نايب ريـيس اول به عهده نايب رييس دوم مي باشد

3-35-نيازهاي استخدامي اتحاديه پس از تاييد كميته استخدام، بايد توسط اكثريت مطلق اعضاي هيأت مديره تصويب و جهت تأمين اعتبار حقوق و ساير نيازهاي وي، پـيش بينـي لازم طبـق بودجـه پيشـنهادي اتحاديه انجام پذيرد

4-35-به منظور جذب نيروي انساني يكپارچه با توجه به نياز برخي از اتحاديه ها بـه نيـروي كـار و عـدم دسترسي به نيروي ماهر با بازدهي مناسب، اتاق اصناف موظف است با توجه به درخواست اتحاديه جهت اخذ نيروي مورد نياز رأسا و يا با استخدام و معرفي از سوي اتحاديه نسـبت بـه آمـوزش نيروهـاي معرفـي شده اقدام و هزينه حقوق و مزاياي فـرد معرفـي شـده در مـدت دوره آمـوزش توسـط اتحاديـه پرداخـت خواهد شد.

5-35-در خصوص درخواسـت برخـي از اتحاديـه هـا مبنـي بـر فعاليـت در روزهـاي پـنج شـنبه حسـب ضرورت و تراكم كاري، با پيشنهاد رييس اتحاديه با طرح موضوع در جلسـه هيـات مـديره ضـمن اعـلام مراتب به اتاق اصناف شهرستان، اتحاديه در روز پنج شنبه جهت انجام امور مربوطه بدون پـذيرش اربـاب رجوع با حضور رييس اتحاديه از بدو ساعت شروع كار تا خاتمه فعاليت نمايد.

6-35- اتحاديه قبل از استخدام و همچنين در زمان تسويه حساب و عـدم ادامـه همكـاري بـا هـر يـك از پرسنل با قرارداد كاري به هر عنوان اعم از قرارداد موقت ، دائم،حق الزحمه اي و ... مكلفنـد مراتـب را بـا ارسال مشخصات هويتي شخص به ، اتاق اصناف اعلام نمايد و اتاق اصناف بـا تاسـيس بانـك مشخصـات كاركنان سازمان هاي صنفي شهرستان در صورت اعلام ساير اتحاديه ها به جذب نـامبرده ، پـس از اعـلام موافقت اتحاديه سابق و تشخيص اتاق اصناف در صورت اعلام بلامانع بودن بكارگيري شخص مورد نظر ( بر اساس موافقت اتحاديه قبلي و تشخيص اتـاق اصـناف ) بلامـانع بـودن بكـارگيري نـامبرده در اتحاديـه جديد را اعلام و در صورت اعـلام مخالفـت اتـاق اصـناف، اتحاديـه مجـاز بـه اسـتخدام شـخص مزبـور نمي باشد .

7-35-اتحاديه ها مكلفند وفق ماده 24 قانون نظام صنفي نسبت به اسـتخدام مـدير اجرايـي اقـدام نماينـد .مدير اجرايي با انتخاب هيات مديره جديد در اتحاديه از سمت مدير اجرايي مسـتعفي تلقـي مـي گـردد و بكارگيري وي براساس مفاد اين آيين نامه به عنـوان مـدير اجرايـي در ادوار بعـدي در صـورت تصـويب هيات مديره بلامانع است. طي دوره آموزشي براي كليه مـديران در هـر سـال كـه از سـوي اتـاق اصـناف شهرستان اعلام مي گردد، الزامي است و شرط ابقاي مدير اجرايي قبولي در آزمـون هـاي مربوطـه كـه از سوي اتاق اصناف برگزار مي گردد مي باشد. مدير اجرايي كه موفق به اخذ نصاب قبولي نگردد از سمت مدير اجرايي بركنار و شخص ديگري وفق مقـررات از سـوي اتحاديـه بـه عنـوان مـدير اجرايـي انتخـاب مي گردد . همچنين كاركنان اتحاديه هاي صنفي با انتخاب هيات مـديره جديـد از سـمت خـود مسـتعفي تلقي گرديده و انتصاب ايشان به سمت قبلي با رعايت مفاد اين آيين نامه بلامانع است.

8-35-در هــر زمــان بــا تغييــر و يــا انتخــاب مــدير اجرايــي جديــد وفــق مــواد ايــن آيــين نامــه ابتــدا شــخص مزبــور بــه عنــوان سرپرســت اجرايــي انتصــاب و پــس از طــي دوره آموزشــي و احــراز حــد نصــاب لازم در آزمــون مربوطــه كــه از ســوي اتــاق اصــناف شهرســتان برگــزار مــي گــردد بــه عنــوان مدير اجرايي منصوب مي گردد .

9-35-اتحاديــه هــا مكلفنــد نســبت بــه رعايــت ايــن آيــين نامــه و هــدايت و معرفــي سرپرســت و يــا مـدير اجرايـي بـه اتـاق اصـناف جهـت طـي دوره آموزشـي و آزمـون تعيـين شـده تـلاش و همكـاري لازم و جدي را معمول نمايند .

10-35- اتحاديه ها مجازند مبلغي را به عنوان حق مديريت براي سرپرستان و مـديران اجرايـي بـر اسـاس پيشنهاد رييس اتحاديه و تصويب هيات مديره در صورت تامين اعتبار تعيين و پرداخت نمايند .

11-35- اتحاديه ها مكلفند از نمونه الگوي قراردادهاي مصـوب اتـاق اصـناف بـراي اسـتخدام كاركنـان استفاده نموده و تعيين مدت قرارداد با پيشنهاد رييس اتحاديه و تصويب هيات مديره بـا رعايـت مقـررات اين آيين نامه و قانون و مقررات كار و تامين اجتماعي خواهد بـود . مـدت قـرارداد كاركنـان نمـي توانـد حداكثر بيش از خاتمه همان سال شمسي باشد.

12-35- اتحاديه ها مكلفند در پايان هرسال سنوات، عيدي، پاداش، بازخريد مرخصي و سـاير مطالبـات قانوني كاركنان را وفق قانون كار پرداخت و با كاركنان تسويه حسـاب نماينـد . در غيـر اينصـورت كليـه مسئوليتهاي حقوقي و خسارات احتمالي به عهده كليـه اعضـاي هيـأت مـديره اتحاديـه بصـورت تضـامني ميباشد و بايد كليه اعضاي هيأت مديره شخصاً و متضامناً نسبت به تأديه خسارات مزبور اقدام نمايند .

13-35- اتحاديه ها مكلف به پرداخـت حـق بيمـه كاركنـان و يـا ماليـات حقـوق كاركنـان طبـق قـوانين و مقررات موضوعه ميباشند. در صورت عدم پرداخـت و يـا قصـور در پرداخـت، كليـه مسـئوليت هـاي حقوقي و كيفري و خسارات احتمالي و هزينه ها و جرايم و ساير مطالبات متضامناً به عهده كليـه اعضـاي هيأت مديره اتحاديه بوده و شخصاً بايد نسبت به تأديه آن اقدام نمايند.

14-35-پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان منوط بـه رعايـت قـانون و مقـررات كـار و تـامين اجتمـاعي و آيـين نامـه و دسـتورالعمل هـاي مصـوب اتـاق اصـناف شهرسـتان موضـوع بنـد (ب ) مـاده ( )37 قـانون نظام صنفي مي باشد .

15-35- مسئوليت حسن انجام آيين نامه به استناد مواد و 23 22 قانون نظام صنفي به عهـده كليـه اعضـاي هيات مديره بوده و در صورت عدم رعايت آن كليه خسارت و مسئوليت هاي حقـوقي و جزايـي مترتـب بصورت تضامني به عهده كليه اعضاي هيات مديره اتحاديه مي باشد .

ماده 36- پرداخت وام به هر نحو به كاركنان اتحاديه ها ممنوع است .

ماده 37 - بكارگيري و جابجايي و یا تسویه حساب پرسنل اتحاديه هايي كه در اجراي بند الف ماده 49 قانون اصلاح قانون نظام صنفي ادغام و يا تجزيه مي گردند

تابع آيين نامه اجرايي تبصره بند (الف) ماده ( 49) قانون اصلاح قانون نظام صنفي و مفاد اين آيين نامه مي باشد .

ماده 38 - پرداخت هرگونه وجهي به كاركناني كه در محل اتحاديه به كار اشتغال و حضور دارنـد جهـت انجام امور اتحاديه در خارج از محل اتحاديه به عنوان اضافه كار و يا پاداش و يا انعقاد قرارداد دوركاري مطلقاً ممنوع می باشد.

ماده 39- پرداخت اضافه كاري به كاركنـان منـوط بـه فعاليـت آنهـا در محـل اتحاديـه بـا رعايـت قـانون و مقررات كار و خصوصاً از نظر مدت زمان كاركرد اتحاديه، براساس 44 ساعت در هفته مـي باشـد لـذا چنانچه براساس مصوبات كميسيون نظارت ساعات کار اتحادیه کمتر از 44 ساعت در هفتـه تعيـين شـود حقوق و مزايا و ساير مطالبات قانوني كاركنـان وفـق مقـررات كـار و تـامين اجتمـاعي و ايـن آيـين نامـه براساس ميزان ساعات كاركرد و کمتر از 44 ساعت در هفته محاسـبه گرديـده و مـازاد سـاعات كسـري كار به نسبت قانون كار و ساعات كار اتحاديه تا 44 در هفته نيز، اضافه كار محسوب نمي گردد .

ماده40 - امضاء

هرگونه اصلاحيه هاي بعدي اين دستورالعمل وفق بند(ب) 37 مـاده قـانون نظـام صـنفي متصـور مـي باشد ايـن دستورالعمل در اجراي بند (ب) 37ماده قانون نظام صنفي در 40 ماده و 9 تبصره و بندهاي لحاظ شده به شرح قید شده در بند2 مصوبه كميسيون نظارت مورخه 11/12/93 و بند 5 مصوبه ، صورت جلسه كميسيون نظارت مورخه 22/4/94 مورد طرح و تصويب كليه اعضـاي حاضر واقع و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا ست. ضمناً با تصويب اين آيين نامه كليه آيـين نامـه هـاي قبلـي و مغـاير ملغي الاثر اعلام مي گردد .